Bezoekersvoorwaarden van Museum De Roos, Geertruidenberg


Inleiding
Alle medewerkers (zijnde vrijwilligers) van Museum De Roos doen binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke om het museumbezoek naar de wens van de bezoeker te laten verlopen. Zij zullen zich optimaal inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken en de veiligheid te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder ´het museum´ en ‘Museum De Roos’ wordt de gehele organisatie verstaan die het museumgebouw beheert en exploiteert, inclusief het bestuur en alle personen die de bevoegdheid hebben namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder ´het museumgebouw´ wordt verstaan het geheel van ruimten dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het bestuur van Museum De Roos valt.

Artikel 1.3
Onder ’bezoeker´ wordt iedere persoon verstaan die, al dan niet (in)direct, met Museum De Roos een overeenkomst sluit met als doel het museumgebouw te betreden, een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker.

Artikel 1.4
Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het museum en de bezoeker. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden mits onder begeleiding van een door het bestuur van het museum bevoegde persoon.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door het museum verstrekte prijsopgaven, mededelingen of op andere manier verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Museum De Roos aanvaardt bestuurlijke aansprakelijkheid voor eventuele door het museum gemaakte fouten in verstrekte

prijsopgaven of op andere wijze verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het eigen informatie-materiaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het museum zelf is verspreid. Museum De Roos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die te wijten zijn aan schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht het toegangsbewijs en/of enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan medewerker(s) van het museum indien daarom wordt gevraagd.

Artikel 2.3
De (potentiële) bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangs-prijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumgebouw betreedt. Indien een (potentiële) bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs dan is dit voor zijn of haar eigen rekening

en risico; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild, noch vindt restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan echter gerestitueerd worden als omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling van het museumbestuur.

Artikel 2.4
De (potentiële) bezoeker kan de toegang tot het museumgebouw worden ontzegd als blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Museum De Roos of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Museum De Roos restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumgebouw voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of als een werkelijke calamiteit plaats vindt waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Verblijf in het museumgebouw

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumgebouw dient de bezoeker zich volgens de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is verplicht de door als zodanig kenbare museum-functionarissen gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Museum De Roos, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumgebouw worden ontzegd. Het voorgaande geldt zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs en/of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders, leraren, onderwijzers en begeleiders van kinderen zijn te allen tijde geheel ver-antwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte kinderen.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumgebouw:

- aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

- andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

- andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen
  van geluidsoverlast. Het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Museum De Roos echter expliciet worden toegestaan;

- (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een
   bezoeker met identificatiepas begeleiden;
  1. in het hele museum te roken of etenswaren/consumpties mee te nemen;
  2. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu\'s, grote tassen en natte jassen; deze kunnen worden opgeborgen in de garderobe bij de ingang van het museum;
  3. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toe-gestaan. Ouders, leraren, onderwijzers en begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen.

 

 

 

 

 

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen en/of de collectie daarom vraagt, kan een functionaris van Museum De Roos, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de handbagage van de bezoeker.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Museum De Roos is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Gemaakte foto-, video- en filmopnamen (zonder bovengenoemde apparatuur) mogen niet openbaar worden gemaakt en/of worden vermenigvuldigd op welke wijze en met welk medium dan ook. Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumgebouw voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze bezoekersvoorwaarden. Het ontzeggingbesluit van de toegang moet deze bezoeker direct en gemotiveerd worden bekendgemaakt, indien mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Museum De Roos zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum en/of de georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten conform het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumgebouw en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen. Uiteraard informeert het museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of (her)inrichting van ruimtes. De bezoeker kan hieraan geen recht op schadevergoeding ontlenen. Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden; deze leiden daarom nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum;

b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

Artikel 4.3
Klachten over en/of verzoeken tot terugvordering betreffende de overeenkomst tussen het museum en de bezoeker dienen het museum binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk te bereiken. Klachten en/of verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 4.4

Museum De Roos onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst.

Artikel 4.5

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.

 

 

 

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Museum De Roos nooit aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumgebouw is op eigen risico. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel indien die het rechtstreekse en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het museum; dit met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had dienen te zijn.

Artikel 5.3
Museum De Roos hoeft nooit een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

  1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of,  indien dat meer is; 
  2. het door de verzekeraar van Museum De Roos aan het museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; 
  3. c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Museum De Roos nooit aansprakelijk.

Artikel 5.5
Het museum is nooit aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Museum De Roos houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of die anderszins ter beschikking van het museum staat. Het voorgaande geldt met uitzondering van het feit dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.

Artikel 5.6
Indien Museum De Roos goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of worden achtergelaten zonder dat het museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het museum nooit aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Museum De Roos opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het museum.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van Museum De Roos wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekersovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
Bij schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van het museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen etc., is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Museum De Roos of een van haar functionarissen.

 

 

 

 

 

Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor het museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Museum De Roos niet kan worden toegerekend, geldt elke onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum De Roos gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, evenals alles wat voor voornoemden als over-macht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, evenals toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de balie van het museum/VVV.

Artikel 7.2
Museum De Roos zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan na een half jaar inbewaringneming door het museum geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende, worden vernietigd.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van bovengenoemde Bezoekersvoorwaarden laat onverlet eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Museum De Roos.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Museum De Roos is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Museum De Roos ontstaan worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Breda.


Deze Bezoekersvoorwaarden van Museum De Roos zijn vastgesteld door het bestuur en gedeponeerd op 2 januari 2013 onder nummer 41099567 bij de Kamer van Koophandel te Breda.

Namens het bestuur van Museum De Roos,

Voorzitter: C. Heesters Secretaris: A. Higler